Shih Tzu Danmark

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen finder sted den 19.03.2022 i DKK’s lokaler i Solrød.


Dagsorden iflg lovene.


Hanne Nielsen og Moni Mathiesen er på valg til bestyrelsen:
Hanne er villig til genvalg og
Moni er ikke villig til genvalg.

 

Jvf. §5 Stk. 3 Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der er fyldt 18 år og i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

  • 6 Stk. 2 Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves medio november måned hvert år. Kontingentet skal være indbetalt senest den 10.januar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.


Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen incl. disses præsentation skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar jvf. § 11, stk. 4. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer som opfylder § 5, stk.3 og §6, stk. 2 og er fyldt 18 år, disses navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.

 

I 2022 er der ligeledes ordinært valg af racerepræsentanter.

 

  1. Den enkeltes races stemmeberettigede medlemmer (jfr. KSS’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2) vælger en ansvarshavende racerepræsentant.

  2. Valgbar til en gruppes racerepræsentant er de KSS medlemmer, der opfylder KSS’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, og som er fyldt 18 år, er ejer af gruppens race, samt har viden og erfaring om denne, for på kvalificeret vis at varetage racens tarv og være bestyrelsen til nytte.

  3. Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant inklusiv disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.

Yderligere oplysninger omkring valg, valgbarhed m.m. kan finde på klubbens hjemmeside under Love og regler

Dansk Kennel Klub og Klubben for Små Selskabshunde